Parcel Game Day Gift Card,Parcel Game Day Gift Card
Parcel Game Day Gift Card,Parcel Game Day Gift Card
  ขยายภาพ
 

Parcel Game Day Gift Card

เงื่อนไข
1. ใช้ได้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เซน และมาร์คแอนด์สเปนเซอร์เท่านั้น (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่)
2. มูลค่าคงเหลือจะปรากฏในใบเสร็จที่ชำระด้วยบัตรนี้ ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์หรือเคาน์เตอร์ แคชเชียร์ของเซ็นทรัลทุกสาขาและเซน
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ-คืนบัตร ยกเลิกบัตร และชดเชยความเสียหายในกรณีบัตรเสียหาย ชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงกรณีบัตรสูญหาย
4. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรนี้ กรณีที่ห้างฯ พิจารณาแล้วว่าได้ใช้บัตรซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปจำหน่าย
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ณ เซ็นทรัลทุกสาขาและเซน
มูลค่า จำนวน  
   
สินค้าที่เพิ่งเข้าชม